Охорона праці та пожежна безпека в Україні

Понеділок, 16.09.2019
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Ви увійшли як Гість · Група "Гости"Вітаю Вас, Гість Ваш IP 18.204.2.53· RSS

Меню сайту
Категорії розділу
Нормативно-правові акти з трудових відносин та діяльності профспілок [80]
Соцстрахування [27]
Безпека дорожнього руху [133]
Виробнича санітарія [131]
Акти [21]
інші журнали [9]
інші документи [789]
Питання та відповіді [253]
Посадові інструкції [20]
Цікаве та прикольне [568]
Відео [544]
Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників [35]
Спецодяг та ЗІЗ [141]
Розслідування нещасних випадків [95]
Корисні програми [70]
Цивільний захист [229]
Медичні огляди [39]
РЕКЛАМА
загрузка...
Останні коментарі
у автора есть такая?
продаёте?


В Держаному реєстрі нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.09.2017 року во...

Действуют ли ппбо-07-91 на сегодняшний 2018 год


РЕКЛАМА
Свята

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Яндекс.Метрика


Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0
 Охорона праці та пожежнаа безпека
загрузка...
Головна » Файли » Інше » інші документи

Лист Виконавчої дирекції ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 липня 2015 року № 964-07-2
[ ] 27.07.2015, 11:36

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ЛИСТ
27 липня 2015 року № 964-07-2

Начальникам управлінь виконавчої дирекції
Фонду в областях та місті Києві
Щодо перевірок страхувальників

Вiдповiдно до пункту 8 роздiлу III «Прикiнцевi положення» Закону України «Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України» вiд 28.12.2014 № 76-VIII з 1 липня 2015 року закiнчився мораторiй на проведення перевiрок.

Пунктом 3 роздiлу II «Прикiнцевi положення» Закону України «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи» вiд 28.12.2014 № 71-VIII, встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевiрки пiдприємств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб — пiдприємцiв з обсягом доходу до 20 мiльйонiв гривень за попереднiй календарний рiк контролюючими органами здiйснюються виключно з дозволу Кабiнету Мiнiстрiв України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевiрки, згiдно з рiшенням суду або згiдно з вимогами Кримiнального процесуального кодексу України.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» передбачено здiйснення перевiрок щодо:

        - достовiрностi поданих страхувальниками вiдомостей про види економiчної дiяльностi (у тому числi основний) пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та господарювання для вiднесення страхувальника до класу професiйного ризику виробництва з урахуванням виду його економiчної дiяльностi;

        - стану умов i безпеки працi та проведення профiлактичної роботи з цих питань.

Цi функцiї Фонду пов’язанi iз необхiднiстю встановлення об’єктивного розмiру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування шляхом звiряння фактичних даних про основний вид економiчної дiяльностi з вiдомостями, поданими страхувальниками для визначення класу професiйного ризику виробництва та розмiру єдиного внеску, та проведення профiлактичних заходiв i не належать до функцiй державного нагляду, контролю.

Враховуючи вищезазначене, робочим органам виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України (далi — Фонд) розпочати роботу щодо планування та проведення перевiрок.

При плануваннi перевiрок на 2015 рiк згiдно встановленої перiодичностi вiдповiдно до критерiїв, передбачених чинними нормативно — правовими актами, в першу чергу рекомендуємо проводити перевiрку пiдприємств з обсягом доходу 20 мiльйонiв грн та бiльше за попереднiй календарний рiк. Обсяг доходу визначається на пiдставi вiдомостей розподiлу чисельностi працiвникiв, рiчного фактичного обсягу реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) за видами економiчної дiяльностi за попереднiй календарний рiк (показник «Обсяг реалiзованої продукцiї, робiт, послуг (без податку на додану вартiсть, акцизного податку)»). У разi необхiдностi уточнення даних щодо обсягу доходу страхувальника, рекомендуємо звертатися до територiальних органiв Державної фiскальної служби України, якi володiють вiдповiдною iнформацiєю на пiдставi даних декларацiї з податку на прибуток, а по юридичним особам — платникам фiксованого сiльськогосподарського податку — на пiдставi даних розрахунку частки сiльськогосподарського товаровиробництва.

Також при плануваннi перевiрок на 2015 рiк робочим органам виконавчої дирекцiї Фонду необхiдно забезпечити проведення не бiльше однiєї планової перевiрки страхувальника протягом року шляхом узгодження графiкiв спiльних перевiрок щодо достовiрностi поданих страхувальником вiдомостей про види економiчної дiяльностi та стану умов i безпеки працi та проведення профiлактичної роботи з цих питань. Не допускати проведення бiльш нiж однiєї планової перевiрки одного й того ж страхувальника протягом року.

З метою запобiгання конфлiктним ситуацiям та судовим суперечкам зi страхувальниками, органiзацiї та проведенню робочими органами виконавчої дирекцiї Фонду перевiрок, передбачених чинним законодавством, повиннi передувати належний доперевiрочний аналiз та належне оформлення документiв для перевiрки.

Прошу цей лист довести до вiдома робочих органiв виконавчої дирекцiї Фонду для проведення вiдповiдної роботи.

Перший заступник директора                                                                                                                 С. Нестеров


ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 27.07.2015 г. N 964-07-2

Начальникам управлений

исполнительной дирекции

Фонда в областях и городе Киеве

Относительно проверок страхователей

В соответствии с пунктом 8 раздела III "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины" от 28.12.2014 г. N 76-VIII с 1 июля 2015 года закончился мораторий на проведение проверок.

Пунктом 3 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы" от 28.12.2014 г. N 71-VIII, установлено, что в 2015 и 2016 годах проверки предприятий, учреждений и организаций, физических лиц - предпринимателей с объемом дохода до 20 миллионов гривен за предыдущий календарный год контролирующими органами осуществляются исключительно с разрешения Кабинета Министров Украины, по заявлению субъекта хозяйствования относительно его проверки, согласно решению суда или в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" предусмотрено осуществление проверок:

- достоверности представленных страхователями сведений о видах экономической деятельности (в том числе основном) предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования для отнесения страхователя к классу профессионального риска производства с учетом вида экономической деятельности;

- состояния условий и безопасности труда и проведения профилактической работы по этим вопросам.

Эти функции Фонда связаны с необходимостью установления объективного размера единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование путем сверки фактических данных об основном виде экономической деятельности со сведениями, представленными страхователями для определения класса профессионального риска производства и размера единого взноса, и проведения профилактических мер и не принадлежат к функциям государственного надзора, контроля.

Учитывая вышесказанное, рабочим органам исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины (далее - Фонд) начать работу относительно планирования и проведения проверок.

При планировании проверок на 2015 год согласно установленной периодичности в соответствии с критериями, предусмотренными действующими нормативно-правовыми актами, в первую очередь рекомендуем проводить проверку предприятий с объемом дохода 20 миллионов грн. и более за предыдущий календарный год. Объем дохода определяется на основании сведений распределения численности работников, годового фактического объема реализованной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности за предыдущий календарный год (показатель "объем реализованной продукции, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость, акцизного налога)". В случае необходимости уточнения данных относительно объема дохода страхователя, рекомендуем обращаться в территориальные органы Государственной фискальной службы Украины, которые владеют соответствующей информацией на основании данных декларации по налогу на прибыль, а по юридическим лицам - плательщикам фиксированного сельскохозяйственного налога - на основании данных расчета доли сельскохозяйственного товаропроизводства.

Также при планировании проверок на 2015 год рабочим органам исполнительной дирекции Фонда необходимо обеспечить проведение не более одной плановой проверки страхователя в течение года путем согласования графиков совместных проверок достоверности представленных страхователем сведений о видах экономической деятельности и состояния условий и безопасности труда и проведения профилактической работы по этим вопросам. Не допускать проведения более чем одной плановой проверки одного и того же страхователя в течение года.

С целью предотвращения конфликтных ситуаций и судебных споров со страхователями, организация и проведение рабочими органами исполнительной дирекции Фонда проверок, предусмотренных действующим законодательством, должен предшествовать надлежащий допроверочный анализ и надлежащее оформление документов для проверки.

Прошу данное письмо довести до сведения рабочих органов исполнительной дирекции Фонда для проведения соответствующей работы.

Первый заместитель директора                                                                                                    С. Нестеров

Категорія: інші документи | Додав: ohranatruda
Переглядів: 680 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright otipb.at.ua © 2019
Форма входу
Пошук

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 923

Книга скарг та пропозицій

РЕКЛАМА

Архів записів
Закон про охорону праці Закон про охрану труда Закон України Про охорону праці Закон Украины Про охрану птруда ГПК Украины Гражданско-процессуальный кодекс Ук ДНАОП 0.05-8.04-92 Журнал журнал обліку електроінструментів електроприймач журнал учета Журнал учёта аварий и отказов в раб Акт акт огляду акт осмотра заземлители Наряд-допуск роботи в електроустановках вимірювання опору розтікання протокол протокол перевірки Правила пуе діюча електроустановка електроустановка ДПД ПТК служба охорони праці xtybt jhfyt nhelf? положение про об Адміністративно-громадський контрол положення інструкції з охорони праці Типове положення Перелік від 27 червня 2003 р. № 994 15.11.2005 N 606 безпека руху НПАОП інструкція графік будівлі споруди закон кабінет охорони праці инструктаж водії положение водители інструктаж медичні огляди Навчання 1 група електробезпеки медичний огляд первая помощь скачать скачать книгу охрана труда инструкции учебник книга Виробів мультфильм Видеоприкол видео анекдоты инструкция кран робота такелажники автомобіль Веревка канат Працівник будівництво Електромонтажник юмор прикол дрель атестація дерева автотранспорт гуртожиток готель норми Порядок Освіта баня видео урок автомобили грузовики торговля баз деревообработка Бесплатно лекции плакаты Приказ Безпека Скачати кодекс лекції железнодорожный транспорт метро авария автомобиль пожар книги вправи лифт гост Відео правила пожарной безопасности Кино пособие банк програма тестирование Программы лист транспорт культура библиотеки номенклатура Заява пиротехника строительство розслідування гражданская оборона плакат Постер дтп БЖД литература водитель цирк зоопарк пневмоинструмент животные агропром АЗС аптечка огнетушители скринсейвер комментарий взрыв презентация связь Зв'язок Холодильники Освітлення медицина здравоохранение молниезащита ремни безопасности художник Воздух шум Архивы тренировка ОЖОГИ Памятка питание Харчування Игра Склад офис Электрооборудование ПУЭ офіс сельское хозяйство безопасность сварка аптеки Вывоз мусора бомбы общежитие психология ограждения Образование Машинобудування машиностроение КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ сборник автовышка Вопросы и ответы молот ОКРАСКА заборона ISO бухгалтер артисты газ инсульт пчеловодство авторемонт театр справочник видеоурок powerpoint Програми пляж Дозвіл аптека ЖКХ ДСП глаза очі НПК Ринок Промисловість лабаратория біологія легкая промышленность ВЫВИХ спирт радиация Випромінювання школи залізниця спорт аудит відпочинок средства защиты Довідник Методика ионизация учебное пособие статистика стенд плакаты ГО информатика очки железная дорога фільм туризм флот вентиляция Компьютер зберігання бассейн трактор больницы история історія Вагон Вокзал трамвай документи пропаганда діти титан Цинк бензол ОБЖ оплата праці ДНЗ ЗНЗ школа навчально-виховний процес Тиск выставки обморожение Землетрясение дозиметр концепт Звітність Лесное хозяйство Декларація детский сад Дизайн тележки знезараження билеты вопросы Карбамид автоклав законодательство агітація АЕРОПОРТ Повідомлення ведро Станки Бункер байк en Відповідність дрон катастрофи допуск СОУ Вимірювання енергія ГРИПП Концертный зал библиотека музей Вимога дворник БРОНХИТ
РЕКЛАМА

Кнопка сайту
Виджет для yandex

Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish

Интернет-магазин подарков и сувениров Nice-Surprise

Проектирование противопожарных систем

Пожарный сайт 01

Веселый пожарный

Державні Будівельні Норми України


Яндекс

 

Хостинг від uCoz

До уваги користувачів! Вся інформація, розташована на сайті, взята з відкритих джерел в осівтніх цілях та призначена виключно для приватного використання. Інформація з сторінок цього сайту не призначена для комерційного використання! Ні власник ресурсу, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи сайт otipb.at.ua користувач підтверджує свою повну згоду з усіма раніше зазначеними умовами користування інформацією з цього сайту.